Om dina intäkter eller kostnader förändras mycket under året är det svårt att förutse resultatet. Ett sätt att öka kontrollen över ditt företags ekonomi är att arbeta aktivt med att hantera riskerna. Med prissäkring, valutasäkring och ränteriskhantering kan du gardera dig mot pris- och kursrörelser som riskerar att påverka ditt resultat negativt. Rätt använda bidrar verktygen till trygghet, stabila resultat och god utveckling i företaget. Våra rådgivare hjälper dig att analysera dina risker och hantera verktygen.

Valutarisker

Valutakursrisk är risken för att en valuta förändras i värde i förhållande till en annan. Du utsätter dig valutakursrisker när du köper eller säljer något och betalningen ska göras i en utländsk valuta. Kursförändringar kan antingen innebära en vinst eller en förlust för dig. Du kan skydda dig mot valutarisker till exempel med valutaterminer, valutaoptioner och valutalån.

Ränterisker

Du utsätter dig för ränterisker när du har lån och/eller placeringar. Risken består i att kostnaderna för dina krediter stiger om räntan stiger. Om räntan sjunker är risken att intäkterna från dina placeringar minskar. Du kan skydda dig mot ränterisker till exempel med ränteterminer, räntegolv och räntetak.

Prisrisker

Som företagare påverkas du av prissvängningar. Det kan till exempel gälla priserna på drivmedel och foder – eller värdet på din skörd. Genom att prissäkra med råvarucertifikat, kan du få bättre kontroll över både kostnader och intäkter. Ett råvarucertifikat är ett värdepapper som stiger i värde när den underliggande råvaran sjunker i pris. Stiger priset på råvaran, sjunker värdet på certifikatet. Prissäkring med råvarucertifikat kan öka förutsägbarheten och stabiliteten i de framtida resultaten. Samtidigt är den förknippad med vissa risker:

 

  • Köper du för få eller för många råvarucertifikat kan det hända att prissäkringen inte matchar effekten av prissvängningarna. 
  • Det finns en liten risk att råvarupriserna som du vill prissäkra och värdet på råvarucertifikaten utvecklas olika mycket. Detta kan innebära att prissäkringen inte får avsedd effekt.

Hur hanterar du dina risker?

Våra 230 rådgivare, som är specialiserade inom skog- och lantbruk, hjälper dig att hitta rätt lösningar. Kontakta din regionansvarige, så förmedlar han kontakten med den rådgivare som är bäst lämpad att hjälpa dig.

Viktig information

Att använda sig av derivatprodukter för att prissäkra är förknippat med fler risker än vad som beskrivs här. En företagare som vill använda sig av de instrument som beskrivs här bör sätta sig in i vilka riskerna är och hur derivaten fungerar. Den som är intresserad bör också se till att få rådgivning från en rådgivare som tar hänsyn till hur instrumenten passar för just dennes syften. De instrument som benämns råvarucertifikat ovan ges ut under Swedbanks program för Bevis. Swedbanks Grundprospekt Derivatinstrument (Bevis) och produktblad för de specifika instrumenten hittar du under Aktuella erbjudanden.