Nyanställning

När en nyanställd ska anslutas till Swedbank Pensionsplan, behövs bland annat uppgifter om förmånsgrupp och anslutningsdatum, det görs enklast i internetbanken, spara/placera, pensionsplan. I annat fall ta gärna hjälp av bankens försäkringsrådgivare.

Att ansluta en nyanställd till Pensionsplanen

När en nyanställd ska anslutas till Swedbank Pensionsplan görs det enklast via internetbanken. I annat fall kontakta din rådgivare.

Vilka uppgifter behövs?

För att en nyanställd ska kunna anslutas till Swedbank Pensionsplan, behövs följande uppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Årslön
  • Förmånsgrupp som premien ska beräknas inom
  • Datum då personen ansluts till Pensionsplanen (ofta samma datum som anställningen påbörjas, men inte alltid)
  • Intyg om full arbetsförhet eller hälsoprövning.

Den försäkrades individuella val

Den försäkrade har möjlighet att, inom vissa gränser, påverka sitt eget pensions- och försäkringsskydd. Detta görs genom individuella val.

Under förutsättning att företagets pensionspolicy medger ett individuellt val har den försäkrade möjlighet att påverka sitt eget pensions- och försäkringsskydd. Det individuella valet innebär att den försäkrade kan:

  • Välja och byta fonder
  • Välja och byta förmånstagare
  • Välja efterlevandeskydd

Att välja och byta förmånstagare

Den försäkrade har möjlighet att välja och byta förmånstagare. Med förmånstagare menas den eller de närstående som tar över pensionen om den försäkrade dör under anställningen.

Att välja efterlevandeskydd

När det gäller efterlevandeskyddet har den försäkrade flera valmöjligheter: återbetalningsskydd, inget återbetalningsskydd eller garanterat efterlevandeskydd.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd är standard i Swedbank Pensionsplan, och innebär att ersättning utbetalas till de efterlevande om en försäkrad skulle avlida före eller under utbetalningsperioden. Det går utmärkt att antingen välja bort eller utöka detta skydd. Den som valt bort återbetalningsskyddet, kan senare välja till det igen. Antingen mot hälsoprövning eller utan hälsoprövning vid så kallad familjehändelse, exempelvis giftermål, partnerskap, samboende eller att försäkrad får barn.

Garanterat efterlevandeskydd

Ett extra skydd om den försäkrade avlider innan utbetalningarna av ålderspensionen har börjat.