När en försäkrad slutar sin anställning, finns tre olika alternativ för Swedbank Pensionsplan:

  • Premiebetalningen tas över av en ny arbetsgivare
  • Premiebetalningen tas över av den försäkrade själv
  • Premiebetalningen avbryts helt och hållet

Vad ska företaget göra?

Anmäl den avslutade anställningen till Swedbank Försäkring i god tid innan den försäkrade slutar, det görs enklast via internetbanken företag, spara/placera, pensionsplan.

I annat fall används blankett:
Avanmälan av anställd (pdf)

Om premiebetalningen ska tas över av den nya arbetsgivaren eller den försäkrade själv, ska du även göra en överlåtelse. Kontakta din rådgivare för mer information.

Vad händer med försäkringen om premiebetalningen upphör?

Det samlade pensionskapitalet finns naturligtvis kvar och kommer att betalas ut vid avtalad pensionsålder. Det går också att tidigarelägga utbetalningarna, dock inte till före 55 års ålder. Om premiebetalningen ska upphöra ändras försäkringen till ett så kallat fribrev. Då upphör alla riskförmåner såsom premiebefrielse, sjukförsäkring och garanterat efterlevandeskydd.

Möjlighet att teckna fortsättningsförsäkring

Det finns möjlighet för en anställd att själv teckna så kallad fortsättningsförsäkring utan hälsoprövning för vissa försäkringar om dessa upphör på grund av att den försäkrade avslutar sin anställning. Detta gäller TGL, individuell livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Möjligheten innebär att den befintliga försäkringen ersätts med en ny försäkring där den försäkrade är försäkringstagare och ägare till försäkringen. Den nya försäkringen utfärdas med de villkor som vid utbytestillfället tillämpas för nytecknad försäkring. Rätten till fortsättningsförsäkring gäller för den som har varit försäkrad sex månader eller mer och kan tecknas fram till 65 år. En förutsättning för bytet är att förfallna premier för den befintliga försäkringen är betalda.

Ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom 90 dagar från det att försäkringen upphört att gälla.

Kontakta försäkringsrådgivare i banken för mer information.

TIPS!

Häradssparbanken erbjuder även privata pensions- och försäkringslösningar för anställda.