1910 bildades Häradssparbanken Mönsterås. Bankens grundare var Direktör Albin Svensson som tillsammans med ett antal kapitalstarka Mönsteråsare såg till att kommunen fick en Sparbank på orten. I drygt 100 år har banken nu bidragit till Mönsterås samhällsutveckling. Detta har genomåren skett på många olika sätt. Störst betydelse har säkert bankens medverkan vid olika investeringar haft. En annan betydelsefull insats är Sparbankens roll som kunskapshöjare kring ett sunt ekonomisk förhållningssätt. Idag driver vi Sparbanken med ett starkt motto om att bidra till att våra kunder skall få uppleva en god ”ekonomisk livskvalitet”.

Bankens grundvärderingar är i stort de samma idag som för hundra år sedan. Det som skiljer är nya tekniska möjligheter att möta oss som bank i. Vi är en bank som ligger i framkant och jobbar aktivt för att våra kunder skall göra det också. Detta har gjort att vi idag möter våra kunder i mindre omfattning på våra två kontor och mer i våra digitala kanaler såsom mobilbank, internetbank, telefon och i olika sociala medier. Den tekniska framfarten har gjort att vi lättare kan följa våra kunder oavsett var de befinner sig i världen. Många uppskattar oss och vill behålla kontakten med oss även om man flyttar till ett annat ställe i Sverige eller rent av i världen. Det är kanske den stora skillnaden mot hur vi mötte våra kunder för hundra år sedan.

För att banken skall må väl och kunna blomstra måste även Mönsterås kommun blomstra. Det är en av anledningarna till att vi idag är med och bidrar på olika sätt till bygdens utveckling. Vi försöker bidra så brett som möjligt, därför ser du oss i samband med idrottsevenemang, kulturevenemang, utbildningsprojekt som UF eller vid egna arrangemang som t.ex. allsången på torget.

Bolagsstyrning
Sparbank som associationsform kännetecknas av att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Häradssparbanken har inga ägare. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen som anger att ändamålet för sparbankens verksamhet är ”att utan rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i enlighet med bestämmelserna i sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse”.

För sparbank föreligger ingen skyldighet att tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. Dock har sparbanken, med tanke på sparbankens karaktär av företag av allmänt intresse och med en verksamhet som i stor utsträckning bygger på förtroende, i tillämpliga delar, utformat sparbankens rutiner för styrning och kontroll av verksamheten med koden som förebild.

Som representanter för insättarna har Häradssparbanken 30 huvudmän. Hälften av dessa väljs av Mönsterås kommun, medan återstoden väljs av huvudmännen själva. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är Häradssparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman fastställer bankens reglemente samt beslutar om tillsättning av styrelse och revisorer.