Det går att dela in warranter i två huvudtyper:

Köpwarranter/turbowarrant long

Köpwarranter ger köparen rätten till del av värdeutvecklingen över det angivna lösenpriset hos en underliggande tillgång, exempelvis en aktie. Köpwarrantens pris ökar när kursen på det underliggande stiger i värde.

Säljwarranter/turbowarrant short

Säljwarranter ger köparen rätten till del av värdeutvecklingen under det angivna lösenpriset hos en underliggande tillgång, exempelvis en aktie. Säljwarrantens pris ökar när kursen på det underliggande sjunker i värde.

Warranter har en begränsad livslängd, så kallad löptid, och under denna tid kan du köpa och sälja innehavda warranter. Köp och säljkurser i Häradssparbankens warranter kvoteras kontinuerligt av Häradssparbanken.

Warrantens lösenpris och i förekommande fall stop-loss bestäms vid utgivningen och på warrantens slutdag fastställs slutvärdet. För Häradssparbankens warranter beräknas normalt snittet av ett förutbestämt antal dagar som underlag för warrantens slutvärde. För en turbowarrant som utgivits av Swedbank utgör stängningskursen på slutdagen underlag för fastställande av slutvärdet. Om slutdag inträffar på grund av att stop-loss händelse inträffat, fastställs i stället slutvärde utifrån den lägsta (köp/long) eller högsta (sälj/short) kursen under tre timmar efter stop-loss händelsen. Om den underliggande tillgångens värde är högre än lösenpriset på en köpwarrant erhåller innehavaren mellanskillnaden. Är den underliggande tillgångens värde däremot lägre än köpwarrantens lösenpris förfaller warranten värdelös. För säljwarranter är utfallet det omvända.

Warranter på olika typer av underliggande

Häradssparbanken emitterar warranter på ett antal olika typer av underliggande tillgångar såsom enskilda aktier, korgar av aktier och olika index.

Amerikanska och europeiska warranter

Det finns två olika lösenvarianter av warranter, amerikanska och europeiska. En warrant av amerikansk typ innebär att innehavaren kan begära warranten inlöst när som helst under löptiden. För en warrant av europeisk typ kan inlösen endast ske på slutdagen. Häradssparbanken emitterar bara warranter av europeisk typ.

Kontant avräkning eller leverans

Det finns två olika avräkningsvarianter av warranter, kontant avräkning och leverans. Vid kontant slutavräkning erhåller innehavaren, med hänsyn tagen till multiplikatorn vid en ITM Warrant. Skillnaden mellan lösenpriset och slutkursen (realvärdet) kontant till sin värdepapperstjänst eller depå. Vid fysisk leverans erhåller innehavaren det underliggande. Warranter emitterade av Häradssparbanken har kontant slutavräkning.

Avtal eller värdepapper

Warranter är värdepapper. Varje warrant beskrivs och definieras av slutliga villkor, som finns tillgängligt på warrant-hemsidan under Analysverktyget. Slutliga villkor utgörs av ett grundprospekt som finns publicerat på www.swedbank.se. Häradssparbankens warranter är registrerade på Euroclear Sweden (före detta VPC), vilket innebär att det inte utfärdas några fysiska värdepapper.

Det enda som behövs är en värdepapperstjänst eller en värdepappersdepå hos en bank för att kunna handla warranter. Detta skall ses i motsats till t ex OM's standardiserade optioner som är avtal mellan OM och kunden. Det går också bra att handla warranter till investeringssparkonto - ISK och Kapitalspar Depå. Däremot går det inte att placera i individuellt pensionssparande IP-depå.

Fördelar

  • Warranter kräver lägre kapitalinsatser än en investering i den underliggande aktien.
  • Warranter kännetecknas av god likviditet.
  • Warranter erbjuder intressanta möjligheter att ta del av en förväntad kursrörelse, såväl upp (köpwarranter) som ned (säljwarranter).
  • Warranter ger möjligheter till hög avkastning på satsat kapital.
  • När du handlar warranter når du marknaden direkt. 
  • Warranter har låga transaktionskostnader.

Det är viktigt att komma ihåg att en investering i warranter också innebär en hög risk. Hela det investerade kapitalet kan gå förlorat.

Läs mer om risker i warrantskolan