Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Styrelse

Namn

Roll

Vald till stämman

Ulrica Carlstedt

Ordförande

2019

Kent Lindster

V.ordförande

2019

Anette Gustavsson

Ledamot

2020

Olof Lidén

Ledamot

2019

Olof Boson

Ledamot

2019

Lena Johansson

Ledamot

2021

Per Bengtsson

Ledamot

2021

Anders Boman

Ledamot

2020

Stefan Ohlson

VD

Anders Tjernström

stf VD

Marie Mohs

Personalrepresentant

Adjungerad

Styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för styrning och kontroll av bankens verksamhet. Styrelsen ska förvalta bankens angelägenheter i enlighet med vad som föreskrivits i vid var tid gällande regelverk. Styrelsen består av åtta stämmovalda ledamöter, vilka väljs på tre år. I styrelsen ingår även VD. Stf VD är suppleant i styrelsen och även styrelsens sekreterare.

Styrelsen fastställer finansiella mål och strategi, tillsätter, entledigar och utvärderar VD, ser till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten och att lagar och regler följs. Styrelsens ledamöter ska ha god kännedom om och förståelse för bankens verksamhet, organisationsstruktur och processer, samt arten och omfattningen av de risker som banken är exponerad för.

Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter.

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Däremot har styrelsen ett Risk- och Revisionsutskott som följer upp, bereder och utvärderar frågor inom området inför beslut i styrelsen.

Styrelsens Risk- och Revisionsutskott

Häradssparbanken har valt att ha ett gemensamt utskott för risk- och revisionsfrågor (RRU). Ordförande i RRU bör tillika vara styrelsens ordförande. Utskottet, som består av minst tre ordinarie styrelseledamöter samt VD och Stf VD som föredragande, har som främsta uppgifter att:

  • Bedöma bankens, av styrelsen årligen beslutade, riskstrategi samt riskaptiter för respektive väsentlig riskkategori som banken är exponerad för.
  • Övervaka implementeringen av sparbankens riskstrategi och principer för riskhantering i verksamheten.
  • Övervaka de interna och externa revisorerna.
  • Granska och godkänna omfattningen av den externa- och interna revisionen.
  • Granska revisionsplaner och rapporter.
Stäng Skriv ut